Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Οι εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές βάσεις και εκπαιδευτική πολιτική των συστημάτων επιλογής στον διεθνή χώρο και παράγοντες που προσδιορίζουν την επίδοση και την επιτυχία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 76|1990, 85-111


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: