Ντάντης-Λάζαρος Δουκάκης, Οι εργασιακές σχέσεις και ο τύπος μισθωτής σχέσης στη διάρκεια της μεταπολεμικής εκβιομηχάνισης και της κρίσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 59|1985, 3-40


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: