Βασιλική Δενδρινού, Νέες γλωσσικές πρακτικές και γλωσσική εκπαίδευση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 29|2012, 85-95


Το άρθρο αυτό εξετάζει τη γλώσσα ως κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, όπου η συγκρότηση και παραγωγή νοημάτων δεν είναι ανεξάρτητη από τους κοινωνικούς θεσμούς και τις πρακτικές που τους πλαισιώνουν. Αναφέρεται στην επίδραση νέων κειμενικών ειδών και στις γλωσσικές προκλήσεις που προκύπτουν με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας. Και καταλήγει επισημαίνοντας πως στις κοινωνίες μας, όπως διαμορφώνονται και αλλάζουν ταχύτατα σήμερα, έχουμε ανάγκη να προωθήσουμε εκείνη την εκπαίδευση που θα συντελέσει στη δημιουργία νέων παιδαγωγικών και επικοινωνιακών ταυτοτήτων ώστε οι πολίτες και να μπορούν να λειτουργήσουν διαλογικά σεβόμενοι την όποια διαφορετικότητα και να είναι σε θέση να παράγουν είδη λόγου και κειμένων από ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών πηγών.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: