Σμάρω Τάσση, Η γένεση της εισαγγελικής αρχής στην Ευρώπη: Μια μελέτη του κοινωνικού και πολιτικού παρασκηνίου, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 29|2012, 151-172


Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εισαγωγή της εισαγγελικής αρχής στις διάφορες χώρες του ευρωπαϊκού χώρου καθώς και η εκτίμηση της επίκαιρης προσπάθειας εγκαθίδρυσης του θεσμού της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Ξεκινώντας από τη ρύθμιση του ρωμαϊκού δικαίου, η έρευνα προβαίνει σε ανάλυση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών κατά την εισαγωγή του θεσμού στις κεντρικές χώρες της Ευρώπης. Ενώ η ιστορική αναδρομή επιτρέπει την ερμηνεία της εισαγωγής του στη Γαλλία και στη Γερμανία ως αποτέλεσμα πολιτικής σκοπιμότητας, ξαφνιάζει η κατά τα άλλα πρεσβευόμενη ανεξαρτησία του. Υπό το πρίσμα της ιστορικά επιβεβλημένης αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας του θεσμού σε κρατικό επίπεδο, η ιδέα μιας ενδεχόμενης διασυνοριακής ισχύος προκαλεί αντίστοιχη εύλογη αμφισβήτηση και ως εκ τούτου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και, κατά συνέπεια, επιστημονικής έρευνας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: