Γιάννης Κωνσταντινίδης, Επιλογές ψήφου εν μέσω "διασταυρούμενων πυρών": Oι αντιτιθέμενες επιδράσεις κοινωνικών χαρακτηριστικών, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25|2010, 1-17


Το κείμενο επιχειρεί να αναγνώσει εκ νέου τα επιχειρήματα τοο Lipset για τις συνέπειες των διασταυρούμενων πιέσεων στην εκλογική συμμετοχή ελέγχοντας μία προς μία τις τάσεις προσέλευσης στην κάλπη ομάδων που, κατά τον Lipset, δέχονται τέτοιες πιέσεις στην ελληνική περίπτωση. Η αδυναμία επιβεβαίωσης των υποθέσεων στη συγκεκριμένη μελέτη ευθυγραμμίζεται πλήρως με ευρήματα παρόμοιων μελετών σε άλλες περιπτώσεις, γεγονός που στρέφει την προσοχή στην αναζήτηση εναλλακτικού μεθοδολογικού εργαλείου και ερμηνευτικού πλαισίου μελέτης της επίδρασης των διασταυρούμενων πιέσεων στην εκλογική συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η ανομοιογένεια της κοινωνικής δικτύωσης του εκλογέα ως εργαλείο μέτρησης της έκτασης των διασταυρούμενων πιέσεων, ενώ επιχειρείται η καταγραφή ανταγωνιστικών μηχανισμών επίλυσης της προκαλούμενης από τις διασταυρούμενες πιέσεις εσωτερικής σύγκρουσης πέραν από την αποχή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: