Ζηνοβία Λιαλιούτη, Η ξενοφοβία στην Ελλάδα ως ερευνητικό πρόβλημα: Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 161-187


Το άρθρο συνιστά μία πρόταση για τη μεθοδολογική και ερμηνευτική προσέγγιση του ϕαινομένου της ξενοϕοβίας στην Ελλάδα μέσα από την αλληλεπίδραση συγχρονίας και διαχρονίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη συσχέτιση και περιοδολόγηση της ξενοϕοβίας σε συνάϕεια με την εξέλιξη της ελληνικής εθνικής ταυτότητας από το 1990 μέχρι σήμερα, με έμϕαση στους μετασχηματισμούς της εθνικής αυτοεικόνας και των εχθρικών στερεοτυπών, προκειμένου να διερευνήσουμε την παρακαταθήκη της ξενο ϕοβίας στην ελληνική περίπτωση και τις συγχρονικές της όψεις. Διακρίνου με την υπό μελέτη περίοδο στην περίοδο του αμυντικού εθνικισμού, την περίοδο της εθνικής αισιοδοξίας και τον εθνικισμό υπό συνθήκες κρίσης. η μελέτη της ξενοϕοβίας ξεϕεύγει έτσι από την περιοριστική θεώρησή της ως αποκλειστικής συνέπειας της οικονομικής κρίσης και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερμηνείας της σύγχρονης πολιτικής κουλτούρας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: