Μιχάλης Σκομβούλης, Ανισότητες του κεϕαλαίου. Επίκαιρες θεωρήσεις της δυναμικής των ανισοτήτων στην πολιτική οικονομία του σύγχρονου καπιταλισμού, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 69-107


Σκοπός του άρθρου είναι να καταδείξει τη σημασία και τα όρια των πρόσϕατων θεματοποιήσεων της σύνδεσης των ανισοτήτων με τη δυναμική του κεϕαλαίου εντός της συγκυρίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης των αναπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών. Το κείμενο λαμβάνει επομένως ως βάση του τη διάσπαρτη στη σύγχρονη βιβλιογραϕία των κοινωνικών επιστημών διαπίστωση ότι η επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων συμβαδίζει και τροϕοδοτείται από τους πρόσϕατους ασθενείς ρυθμούς μεγέθυνσης του προϊόντος. Εντός αυτού του πλαισίου θα αναϕερθούμε και θα αναλύσουμε την επιχειρηματολογία τριών πρόσϕατων σημαντικών προσπαθειών στις κοινωνικές επιστήμες για τη θεματοποίηση του ρόλου των ανισοτήτων στον σύγχρονο καπιταλισμό. πρόκειται για τα βιβλία των J. Stiglitz, The Price of Inequality (2012), W. Streeck, Gekaufte Zeit: Die Vertage Krise des demokratischen Kapitalismus (2013) και T. Piketty, Le Capital au xxIe Siècle (2013). Σκοπός μας όμως δεν είναι απλώς να υιοθετήσουμε την ισχυρή κριτική που τα παραπάνω επιχειρήματα προβάλλουν ενάντια στην επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά να καταδείξουμε τα βασικά θεωρητικά τους όρια ως προς την αντίληψή τους για την έννοια του κεϕαλαίου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: