Χαράλαμπος Φραγκούλης, Η συμβολή της αξιολόγησης στην αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33|2015, 63-90


Ο αναπροσανατολισμός της αποστολής των χρηματοδοτικών μέσων της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ‘ευρώπη 2020’ συνοδεύεται από τη βαθμιαία ανάδυση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αξιολόγησης. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει κοινά πρότυπα ποιότητας, κοινούς δείκτες και μεθοδολογικούς κανόνες που συμπυκνώνουν εμπειρίες καλών πρακτικών, υπαγορεύεται από τη λογική καθιέρωσης μιας πιο ομοιογενούς προσέγγισης στα θέματα της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απώτερος στόχος είναι να καταστεί εϕικτή η ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, μέτρησης και σύγκρισης των επιδόσεων των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής στα διάϕορα κράτη-μέλη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: