Σαββατού Τσολακίδου, Η αξιολόγηση των κοινωνικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων και το ανθρώπινο δυναμικό, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33|2015, 147-175


Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινωνικών, διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αποτελούν στοιχεία που συμβάλλουν στην προσαρμογή των εργαζομένων στο νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον και διευκολύνουν την κινητικότητά τους. Εϕαρμόζοντας μοντέλα αξιολόγησης, κράτη και διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται συστηματικά με τη διερεύνηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την καταγραϕή των ελλείψεων αλλά και των προκλήσεων για νέες πολιτικές που λειτουργούν ως μοχλός ενδυνάμωσης, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων διά βίου μάθησης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: