Γιάννης Παπαδόπουλος, "Διακυβέρνηση", δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 1-11


Με επίκεντρο τη λογοδοσία και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στο άρθρο αυτό επιχει- ρείται να ερμηνευτεί γιατί η τάση προς περισσότερο συνεργατικές μορφές άσκησης πολιτικής μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη δημοκρατική αξίωση για λογοδοσία. Εν πρώτοις, εξετάζονται οι ιδιότητες της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης οι οποίες έχουν οδηγήσει σε δημοκρατικό έλλειμμα -μειωμένη ορατότητα, αποσύνδεση από τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, συγκρότηση δικτύων- και ακολούθως διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τα όρια των μηχανισμών λογοδοσίας καθώς και τις επιπτώσεις τους στη δημοκρατία. Τέλος, υποστηρίζεται ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε ένα παράδοξο: η δια μέσου δικτύων πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ναι μεν χαρακτηρίζεται από περισσότερη λογοδοσία, από άποψη όμως δημοκρατικού ελέγχου υστερεί.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: