Στέλλα Λαδή, Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 79-98


Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων έχει σημάνει την αναζήτηση ενός νέου συμβολαίου μεταξύ κυβερνώ- ντων και κυβερνωμένων. Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών μέσω μηχανισμών διαβούλευοης θεωρείται πλέον αναγκαιότητα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται διάχυση των διαδικασιών διαβούλευοης τόσο στις δυτικές κοινωνίες όσο και στο πλαίσιο διακρατικών και διεθνών οργανισμών. Στην Ελλάδα, η συζήτηση περί διαβούλευοης έχει αρχίσει να εντείνε- ται τα τελευταία χρόνια, αλλά οι πρακτικές είναι ακόμα περιορισμένες. Το κεντρικό επιχείρημα του άρθρου είναι ότι η καθιέρωση θεσμών διαβούλευοης στην Ελλάδα συνιστά ουσιαστικά αλλαγή διοικητικού παραδείγματος.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: