Νίκη Παπαγεωργίου, Η θρησκεία ως δώρο: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Marcel Mauss, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 247-262


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: