Γιώργος Μονογιούδης, Pippa Norris & Ronald Inglehart, Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide [To ιερό και το εκκομισκευμένο. Θρησκεία και πολιτική στον κόσμο], Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21|2009, 280-290


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: