Ευαγγελία Μανούσου, Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13|2017, 5-25


Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τις προδιαγραφέςΠολυμορφικού Εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, αλλά και η παρουσίαση και ανάλυση του Παιδαγωγικού υλικού που χρησιμοποιείται στο Κέντρο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια (Distance Education Centre Victoria / DECV), στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ενδεικτικά ένα κεφάλαιο από το υλικό που χρησιμοποιείται από το παραπάνω σχολείο για τη διδασκαλία από το 1ο ως το 6ο Επίπεδο - Τάξη του Δημοτικού. Καταγράφηκαν το είδος του υλικού και οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων, συνδέθηκαν με τη μαθησιακή διαδικασία και σχολιάστηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση του μαθητή με το παιδαγωγικό υλικό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με την εκπόνηση εργασιών και δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα κυριότεραχαρακτηριστικά του υλικού είναι η αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα, ότι δίνεται έμφαση στην αυτονομία και αυτενέργεια του μαθητή, ότι καλλιεργείται η γραπτή, προφορική, εικαστική, οπτικοακουστική και ψυχοκινητική έκφραση και ότι οι μαθητές έχουν τον έλεγχο της εξέλιξης και της προόδου τους. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, παιδαγωγικό υλικό (Π.Υ.) αποτελεί μια εξαιρετικά καλή πρακτική και η μελέτη του ένα πολύ καλό παράδειγμα παιδαγωγικού υλικού.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: