Νικόλας Μακροδήμος, Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13|2017, 26-37


Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στο πλαίσιο νέων μεθοδολογιών και μοντέλων που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μία τέτοια μεθοδολογία αποτελεί η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) η οποία μεταθέτει το «βαρετό» και παθητικό για τον μαθητή, θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας στο σπίτι, ενώ στο σχολείο ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει μαθητοκεντρικές, βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Στη βάση αυτή, σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες, οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός μοντέλου ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) ως μορφή μικτής μάθησης (blended learning) στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από μαθήματα στην Ε΄ τάξη. Ειδικότερα, στην εργασία παρουσιάζουμε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας έρευνας δράσης για τηνπερίπτωση των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού. Η εφαρμογή της μεθόδου στηρίχθηκε στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας όπως το Edmodo, το Youtube editor και το Edpuzzle. Τα ερευνητικά δεδομένα – ευρήματα της εργασίας έδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης στην Ε΄ Δημοτικού είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στους μαθητές και επιβεβαίωσε τα σημαντικά οφέλη που αναφέρει η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: