Ευτέρπη Λύχνου, Η χρήση του edmodo στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Λυκείου, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13|2017, 76-87


Η νέα κοινωνική πραγματικότητα οδηγεί προοδευτικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων, σε αναζήτηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών. Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής ,στις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις. Την κοινωνία των πολιτών, την κοινωνία της γνώσης στην οποία ζούμε δεν μπορεί να την επιδιώξει ο μελλοντικός πολίτης, αν δεν τη βιώσει στο σχολικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η χρήση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Εdmodo, η οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους καθηγητές τηςπληροφορικής, αλλά στη συνέχεια φάνηκε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο δράσης και εργασίας και για τα γλωσσικά μαθήματα, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιαστεί σε γενικές γραμμές η χρήση της πλατφόρμας Edmodo στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πραγματική τάξη Α΄ Λυκείου του Γυμνασίου-Λ.Τ. Παξών. Παράλληλα παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αναζήτηση ενός τέτοιου εργαλείου και στην επιλογή του συγκεκριμένου, καθώς και οι εκτιμήσεις στις οποίες κατέληξαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς που το αξιοποίησαν.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: