Βασιλική Κοντογεωργάκου, Ο ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας. Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 40-55


Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο κατ’ οίκον επιβλέπων στην παροχή αποτελεσματικής εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παρουσία ενός ενήλικα επιβλέποντα στην περίπτωση της εκπαίδευσης από απόσταση που απευθύνεται σε μικρούς μαθητές, αλλά και στις δυσκολίες που ο ίδιος αντιμετωπίζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκαν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η μελέτη περίπτωσης του Distance Education Centre Victoria (DECV), που είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά σχολεία παροχής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία σήμερα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και πληροφορίες από την τηλεφωνική συνέντευξη που παραχωρήθηκε από διδάσκουσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του DECV. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ενδιαφέρον, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητες του κατ’ οίκον επιβλέποντα σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτόν, τον δάσκαλο και τον μικρό μαθητή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: