Γεώργιος Θώδης, Η διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της Ιστορίας και οι σχολικές εξετάσεις, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 120-126


Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την καταγραφή και τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που δίδασκαν το μάθημα της Ιστορίας αναφορικά με την ύλη του μαθήματος (διδακτέα και εξεταστέα) και το θέμα των εξετάσεων. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι εξετάσεις λειτουργούν ανασταλτικά στη μορφωτική λειτουργία του σχολείου, χωρίς να βελτιώνουν την ποιότητα του μαθήματος. Επιπλέον δε θεωρούν απαραίτητο τον περιορισμό (αλλά ούτε και την αύξηση) της ύλης, αντίθετα δήλωσαν ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος εβδομαδιαίως.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: