Ειρήνη Τζοβλά, Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 11|2015, 88-105


Τα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών καλούνται εδώ και μερικές δεκαετίες να διαχειριστούν έναν, διαρκώς αυξανόμενο, ανομοιογενή πληθυσμό, ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνότητα. Οι νέες αυτές συνθήκες μεταβάλλουν ριζικά το ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις πρέπει να επιμορφωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ανάγκη επιμόρφωσης έχουν και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για να υπηρετήσουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Το παρόν άρθρο αποτυπώνει μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με σκοπό να διερευνήσει τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας κατέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επιζητούν την επιμόρφωσή τους και μάλιστα με τη συνδρομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: