Παρασκευή Βασάλα, Προσδοκίες και οφέλη γυναικών από τη φοίτησή τους στο ΕΑΠ, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10|2014, 77-87


Η ευελιξία και η μορφωτική αυτονομία των εκπαιδευομένων καθιστά την ΑεξΑΕ ιδιαίτερα φιλική στις ενήλικες γυναίκες, με τους ποικίλους και συχνά συγκρουόμενους ρόλους εντός των στερεοτυπικά και πατριαρχικά διαμορφωμένων κοινωνικών δομών. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι προσδοκίες  και τα οφέλη που εξασφάλισαν από τη φοίτησή τους οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που είχαν κάνει προπτυχιακές σπουδές στο ίδρυμα. Η έρευνα διεξήχθη το 2012 με ημι-δομημένη συνέντευξη και το δείγμα αποτέλεσαν 17 φοιτήτριες. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πως η δυναμική συμμετοχή των γυναικών στο ΕΑΠ αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κοινωνική εξέλιξη και ενεργοποίηση, αλλά και την αγωνία τους να μην παραγκωνισθούν στην ασταθή και  κρίσιμη οικονομική – κοινωνική συγκυρία. Η εκπαιδευτική διεργασία τις βοήθησε να καλλιεργήσουν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που προήγαγαν την κατάρτιση και την προσωπική τους καλλιέργεια και ενδυνάμωση. Τέλος, η «φωνή» των γυναικών – συμβάλλοντας στην κατανόηση του νοήματος που οι ίδιες δίνουν στις σπουδές τους – εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή συζήτηση και αναδεικνύει πεδία για μελλοντικές σχετικές έρευνες.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: