Σπύρος Σιάκας, Το Animation στην εκπαίδευση: Η περίπτωση ενός σχολικού βιωματικού εργαστηρίου για την δημιουργία από τους μαθητές ενός επίκαιρου κοινωνικού μηνύματος, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 166-177


Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενόςσχολικού βιωματικού εργαστηρίου στο οποίο αξιοποιούνται οι αφηγηματικές καιμορφολογικές δυνατότητες της τεχνικής του animation για τη δημιουργία ενόςεπίκαιρου κοινωνικού μηνύματος από τους μαθητές της πρώτης λυκείου τηςΙωνιδείου Σχολής Πειραιά. Επίσης, γίνεται μορφολογική ανάλυση της ταινίαςanimation, η οποία προέκυψε από το εργαστήριο, και σύνδεση της αφηγηματικήςδομής της με τη διδακτική στρατηγική του εργαστηρίου. Τέλος, γίνεται μιαδιερεύνηση της πιθανής παιδαγωγικής αξιοποίησης του εργαστηρίου και της ταινίαςπου προέκυψε από αυτό στο πλαίσιο συγκεκριμένων αρχών ενεργητικής μάθησηςτόσο στην κλασσική όσο και στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: