ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 0|2017, 83 - 99


Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εργασία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μαθαίνουν Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ ασχολείται με τη διερεύνηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όσον αφορά στην κατανόηση γραφημάτων Στατιστικής. Εστιάζουμε στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τα γραφήματα, τα συμπεράσματα που εξάγουν από αυτά καθώς και στην ετοιμότητά τους να αντιλαμβάνονται παραπλανητικά γραφήματα και να αντικρούουν σχετικούς λανθασμένους ισχυρισμούς. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι κάποιοι από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους ήταν σε θέση να περάσουν από το πρώτο επίπεδο της απλής ανάγνωσης των γραφημάτων στο επόμενο επίπεδο της ερμηνείας των

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: