ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Ελένης Καλλιγά, Η Πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα, Ίδρυμα Ερευνών για το παιδί, 1990, 313 σ., Μνήμων, 13|1991, 400-405


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: