ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΒΟΓΛΗΣ, Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947), Μνήμων, 27|2005, 285-300


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: