ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΕΤΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Μνήμων, 25|2003, 111-145


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: