ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΤΣΟ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1830-1940). ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Μνήμων, 24|2002, 29-69


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: