ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ, Η αλιεία και τα αλιεύματα στην Κέρκυρα (19ος - αρχές 20ού αιώνα): μια πρώτη προσέγγιση, Τετράδια Εργασίας, 33, 125-137


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: