ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΔΑ, Συντελεστές, τρόποι και μέσα επιβίωσης της «παραδοσιακής» αλιευτικής δραστηριότητας στο Μεσολλόγι - Αιτωλικό: Ο τόπος, η οικογένεια, ο λαϊκός πολιτισμός, Τετράδια Εργασίας, 20, 155-181


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: