Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Ο χρήστης/επισκέπτης[1]  της Υπηρεσίας/επισκέπτης του δικτυακού τόπου e-publishing[2], οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω του Διαδικτυακού τόπου e-publishing του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής ΕΚΤ),  πριν από την χρήση τους, και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση αυτών. Ειδάλλως, τεκμαίρεται η αποδοχή και η παραχώρηση της συγκατάθεσης του. Το ΕΚΤ διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και η χρήση του ιστότοπου e-publishing και μόνο, αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των κάθε φορά ισχυόντων ή/και τροποποιημένων όρων.

Απαγορεύεται η δημοσίευση/ανάρτηση παράνομου, πορνογραφικού, ρατσιστικού, προσβλητικού και συκοφαντικού περιεχομένου. Οποιαδήποτε δημοσίευση/ανάρτηση/περιεχόμενο μπορεί να διορθωθεί, διαγράφει οποιαδήποτε στιγμή από τους διαχειριστές του  δικτυακού τόπου e-publishing χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση, το ΕΚΤ δε φέρει ευθύνη για τα στοιχεία του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λαθών ή παραλείψεων στο Περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που θα προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης στοιχείων του Περιεχομένου που εμφανίζεται, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή μεταδίδεται με άλλο τρόπο δια μέσου του e-publishing. To EKT δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απειλητικό, εξυβριστικό, άσεμνο, προσβλητικό ή παράνομο Περιεχόμενο ή συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου  και δεδομένα χρηστών, όταν κρίνει απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου (i) να υπάρξει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, (ii) να εφαρμοστούν οι παρόντες όροι, ή (iii) να προστατευθούν τα δικαιώματα, η περιουσία ή/και η ασφάλεια των χρηστών/επισκεπτών ή του κοινού.

Ο παρόν δικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το EKT αναμένει ότι οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το EKT έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

Σε περίπτωση που οι χρήστες/επισκέπτες θεωρούν ότι δημοσιεύεται περιεχόμενο που μπορεί να αίρει νομικά θέματα, είναι ανήθικο ή επικίνδυνο για τους επισκέπτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους διαχειριστές του ιστοτόπου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epublishing@ekt.gr .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ο χρήστης/επισκέπτης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-publishing κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ΕΚΤ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων / υπηρεσιών που παρέχονται /είναι προσβάσιμες μέσω του e-publishing.

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου e-publishing και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου e-publishing

Το EKT μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του δικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο δικτυακό τόπο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών, ημέρα η οποία θα προσδιορίζεται στην σχετική σημείωση. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί αυτό το δικτυακό τόπο με το εκάστοτε περιεχόμενό του. Το EKT μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του δικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος οποτεδήποτε.

Α. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο δικτυακός τόπος e-publishing παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω του δικτυακού τόπου e-publishing. Το ΕΚΤ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στον δικτυακό τόπο e-publishing, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το EKT, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου e-publishing.

Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-publishing για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα , φυσικού ή νομικού προσώπου και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/επισκέπτημε κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-publishing.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου e-publishing, ή παράβαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου e-publishing

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου e-publishing κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΕΚΤ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το ΕΚΤ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-publishing. Επίσης,  το ΕΚΤ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Δεν επιτρέπεται οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου να δημιουργήσουν πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του δικτυακού τόπου, ή αντανάκλαση (mirroring) αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του EKT/ΕΙΕ. Μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγουν το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζουν με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο δικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχουν δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το EKT διατηρεί το δικαίωμα ν' αξιώσει από τους χρήστες/επισκέπτες να άρουν οποιονδήποτε σύνδεσμο μ' αυτό το δικτυακό τόπο.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Μερικά μέρη αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο τρίτων/διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το EKT δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των διαφημιστικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή χορηγία. Αυτά είναι ευθύνη του διαφημιστή. Το ΕΚΤ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο e-publishing και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, τουλάχιστον χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΕΚΤ:

1. Η ανάρτηση περιεχομένου από φορέα που δεν συνεργάζεται με το ΕΚΤ, μέσω των υποδομών που διαθέτει το ΕΚΤ σε συνεργαζόμενο φορέα

2. Η ανάρτηση περιεχομένου μη συνεργαζόμενου φορέα από φορέα που συνεργάζεται με το ΕΚΤ

3. Η προβολή δραστηριοτήτων μη συνεργαζόμενου φορέα μέσα από τις υποδομές που το ΕΚΤ διαθέτει σε συνεργαζόμενο φορέα.

Γ. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου e-publishing κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΕΚΤ και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-publishing.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΕΚΤ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/επισκέπτες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης καθώς και τις ίδιες τις υπηρεσίες.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ή/και των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας με άδειες creative commons, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου e-publishing συμπεριλαμβανομένων video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμούς, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του ΕΚΤ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το EKT είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών –πλην των εξαιρέσεών τους- δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και  διανοητική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/επσικέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου e-publishing.

Επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου epublishing.ekt.gr μόνο για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, και πάντοτε με αναφορά στην πηγή. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια του EKT ή/και του συγγραφέα.

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου e-publishing στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου e-publishing παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ΕΚΤ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ΕΚΤ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ΕΚΤ δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το ΕΚΤ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το ΕΚΤ.

Το EKT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το EKT λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν' αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που το EKT κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, το EKT δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του EKT, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το EKT ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

Ζ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕS/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο e-publishing αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου e-publishing και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το ΕΚΤ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου των υποδομών του e-publishing, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου e-publishing, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το ΕΚΤ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το ΕΚΤ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει το e-publishing ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Θ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΕΚΤ συλλέγει προσωπικά δεδομένα μετά από ρητή συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη α) όταν ο χρήστης/επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες  και υποδομές του e-publishing β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του e-publishing και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του e-publishing.

Ι. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το EKT δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/επισκέπτες του e-publishing, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του e-publishing

 ΙΑ. ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΕΚΤ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του e-publishing σε κανένα τρίτο φορέα. Το EKT  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του e-publishing σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

- Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ΕΚΤ καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών,  την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την διεκπεραίωση εργασιών στις υποδομές φιλοξενίας περιεχομένου.

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΙΒ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-publishing, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΤ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του e-publising και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του e-publising υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως κάθε φορά ισχύει). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του e-publising.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-publising, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΙΓ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Εγγραφή: Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε να: α. παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από το EKT μέσω του δικτυακού τόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και β. διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Κάθε φορά που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα στο EKT: α. Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στο EKT κάθε αναγκαίο δικαίωμα από την πνευματική ιδιοκτησία επί του παρεχόμενου περιεχομένου έτσι ώστε να μπορεί το EKT να κάνει χρήση του περιεχομένου αυτού σ' αυτό το δικτυακό τόπο, και στα πλαίσια των σκοπών του EKT, και β. Εγγυάσθε στο EKT ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ' αυτού.

Το EKT έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή των χρηστών/επισκεπτών τον παρόντα δικτυακό τόπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του EKT με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου του EKT ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο του EKT ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση πώλησης μέρους του κεφαλαίου του ή διάθεσης των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του δικτυακού τόπου του EKT έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.

ΙΔ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό του, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 


[1] Η έννοια του χρήστη/επισκέπτη για τις ανάγκες του παρόντος περιλαμβάνει τους:

Διαχειριστές και επιμελητές ηλεκτρονικών εκδόσεων: Έχουν δικαιώματα ανάρτησης περιεχομένου στους ιστότοπους εκδόσεων όπου είναι εγγεγραμμένοι με τους συγκεκριμένους ρόλους, έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών και δικαιώματα εγγραφής/ τροποποίησης στοιχειών χρηστών στους εν λόγω ιστότοπους

Συγγραφείς: υποβάλλουν περιεχόμενο προς δημοσίευση, χωρίς δυνατότητα ανάρτησής του δημόσια

Αξιολογητές: Συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης (peer review) του υποβεβλημένου από τους συγγραφείς περιεχομένου.

Αναγνώστες: έχουν πρόσβαση σε δημοσιευμένο περιεχόμενο και δυνατότητα online ανάγνωσης και μεταφόρτωσης σε υπολογιστή.

[2] Ως e-Publishing για τις ανάγκες του παρόντος ορίζεται το σύνολο των υποδομών/επιμέρους ιστοτόπων, δηλ. των εξής:

http://epublishing.ekt.gr/

http://ebooks.epublishing.ekt.gr/

http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/

και όσων τυχόν προκύψουν κατά τη μελλοντική επέκταση/ανάπτυξη της υπηρεσίας.

 

 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: