ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (1807-1918), ΜΝΗΜΩΝ, 18|1996, 158-180


L'article s'intéresse à la recherche des processus intellectuels, idéologiques et politiques, qui ont abouti en Allemagne pendant le 19ème et le début du 20ème siècle à la disjonction radicale des notions de la «culture» et de la «civilisation». Cette disjonction a eu comme résultat la surenchère de la culture et en même temps le mépris de la civilisation, et surtout la réduction de ce bipolaire oppositionnel au niveau d'un principe organisant l'idéologie nationaliste allemande. En particulier, cet article essaie de montrer le rôle qu'a joué la plupart de l'intelligentsia universitaire allemande pour la construction et la consolidation d'une opinion massive contre l'esprit occidental dès 1807 jusqu'à 1918.

Follow EKT: