ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΛΙΩΤΟΥ, EDWARD Ρ. THOMPSON. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Μνήμων, 16|1994, 139-148


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: