ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΦΥΡΙΔΗ, Ο ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, Μνήμων, 14|1992, 293-295


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: