ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι., Μνήμων, 23|2001, 37-65


Dimitris Dimitropoulos, Construction et intervention communale dans lesîles de la Mer Egée, XVIle- début du XIXe siècleCe texte examine les différentes interventions des Communes par rapportaux règles de construction dans les localités de l'Egée, pendant la dominationottomane. Parallèlement, nous étudions les règles et les restrictionsen vigueur pour la construction des bâtiments de résidence etdes immeubles d'autre usage dans les limites des localités, ainsi que laréglementation relative à la gestion de l'espace agricole, des terres cultivableset des constructions des campagnes. De plus, certains sujets àexaminer sont aussi la construction et le maintien de la libre utilisationdes routes, les constructions en ce qui concerne l'écoulement des eaux,l'application de la «propriété horizontale», le droit des propriétairesd'avoir un libre accès à la vue et à la lumière du soleil, les actions desCommunes pour envisager les installations embarrassantes (dépôts, ateliers,moulins à vent), le voisinage et le processus de revendication desdroits des propriétaires. Nous tentons, en même temps, une approchesur les changements relatifs aux règles coutumières de construction, ainsique leur adaptation aux nouvelles circonstances qui se créent dansl'espace grec, au début du XIXe siècle.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: