ΜΑΡΘΑ ΠΥΛΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821), Μνήμων, 23|2001, 67-98


Martha Pylia, Fonctions et autonomie des communes moréotes pendant ladeuxième occupation ottomane (1715-1821)En Morée, comme dans les autres régions de l'empire ottoman, les chefs locaux, musulmans et chrétiens, exerçaient leurs activités dans les limitesimposées par le système ottoman. Ils étaient alors chargés de laperception des impôts et de l'imposition de l'ordre à l'intérieur de leurscirconscriptions. De plus, les autorités chrétiens, ecclésiastiques et laïques,jouissaient d'une large juridiction en matière du droit civil. Il est trèsintéressant que les chefs des communes chrétiennes exerçaient une influencedécisive sur la nomination des k a d 1. Le gouvernement centralsurveillait les autorités locales et appliquait le principe «diviser pourrégner», afin de contrôler leurs prétentions dangereuses.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: