ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, Μνήμων, 22|2000, 105-134


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: