ΑΝΝΑ ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, Μνήμων, 22|2000, 239-246


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: