ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, Μνήμων, 20|1998, 245-250


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: