ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Η. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Η ΙΑΤΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1927-1994), Μνήμων, 18|1996, 191-199


Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: