ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ TOΥ ΥΣΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (14ος-15ος ΑΙ.), Μνήμων, 25|2003, 9-33


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: