ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΜΗ, Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα, Μνήμων, 30|2009, 61-105


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: