ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, «Έλληνες» διαθέτες και πρακτικές κληροδοσίας στην Τεργέστη: μια πρώτη προσέγγιση σε σχέση με την περίπτωση της Βιέννης και της Πέστης (19ος αιώνας), Μνήμων, 30|2009, 107-140


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: