ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ HAYDEN WHITE, PAUL RICOEUR, JERZY TOPOLSKI ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ PAST AND PRESENT, ANNALES, ΜΝΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Μνήμων, 15|1993, 211-255


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: