ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕΜΑΘΑΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 'Απάντηση στο βιβλιοκριτικό άρθρο του κ. Ι. Κοκκινάκη, «Νομισματική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 19ος αι.» (Μνήμων 17, 1995, σ. 181-206), Μνήμων, 18|1996, 231-233


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: