ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΟΙ ΙΩΑΝΝΙΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μνήμων, 14|1992, 21-48


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: