ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ: ΖΑΓΟΡΑ 1784-1822, Μνήμων, 13|1991, 77-102


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: