ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ, Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Μνήμων, 12|1989, 183-195


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: