ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ, Η ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (1688- 1691), Μνήμων, 10|1985, 96-138


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: