ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (15ος- 16ος αι.), Μνήμων, 8|1982, 1-8


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: