ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ TOΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - 19ος αιώνας. ΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, Μνήμων, 23|2001, 269-295


Ioanna Petropoulou, Le passé ottoman: approches histor io graphiques del'Anatolie chrétienne au 19ème siècle à travers quelques textesL'article présent examine l'historiographie publiée au 19ème siècle (engrec on en écriture karamanlie) concernant le passé ottoman. À traversles textes on constate que la conception historique de la période ottomanes'inscrit dans le processus du nationalisme qui se développe toutau long du 19ème siècle. C'est pour cette raison que l'analyse ne peuts'effectuer qu'en relation étroite avec le facteur national - l'hellénisme,et le facteur religieux - l'orthodoxie.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: