ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ, ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, Μνήμων, 21|1999, 211-220


Efi Avdela, Le ((publique» et le «privé» dans Ja nouvelle histoire politiqueou les confins changeants du politiqueLes elaborations de la nouvelle histoire politique, dont la reconceptualisationdu politique en tant que champ aux confins fluides et changeants,sont ici mises en rapport avec la recherche sur la construction historiquede la dichotomie entre domaine publique et domaine privé et leursconnotations sexuées. Sont ainsi identifiés certains des multiples chantiersqui s'ouvrent pour la recherche historique par une histoire politique quiprenne en considération la notion du genre.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: